Bài pháp thoại Tấm Lòng Người Xa Xứ do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong chuyến hoằng pháp tại Úc Châu

Đánh giá