Pháp âm Tam Pháp Ấn do Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 20-01-1994, tại Xóm Thượng, Làng Mai

Tam Pháp Ấn – Thích Nhất Hạnh
Đánh giá