Bài thuyết pháp “Tận Thế Do Đâu English Subtitle (What Is The Reason Of Doomsday)” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 18 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 08/07/2012, và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3