Bài thuyết pháp “Tận Thế Do Đâu” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 18 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 08/07/2012

Download MP3