Bài thuyết pháp Tập Khí do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Quảng Hương, Quảng Ninh trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá