Bài thuyết pháp Tha Thứ do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại tổ đình Phước Tường, Tp Hồ Chí Minh

Tha Thứ – Thích Thiện Thuận
Đánh giá