Bài pháp thoại Thần Tài Gõ Cửa Nhà Ai do Sư Cô Hương Nhũ giảng trong buổi họp mặt đầu năm 2018 của Công Ty Địa Ốc Kim Oanh, ngày 27/02/2018

Thần Tài Gõ Cửa Nhà Ai – Thích Nữ Hương Nhũ
Đánh giá