Tháng bảy siêu độ vong linh – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, này 24/07/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1597,Thang-bay-sieu-do-vong-linh.tsph

Tháng bảy siêu độ vong linh – Thích Nhật Từ
Đánh giá