Bài pháp âm Thập Bát La Hán phần 1 được Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu ngày 7/25/2009

Đánh giá