Bài pháp âm Thầy Bạn Tác Thành do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Long Viễn, Vĩnh Long trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá