Theo Phật, học Phật và tu Phật – Thích Nhật Từ. TT. Thích Nhật Từ giảng nhân lễ Quy y Tam Bảo cho hơn 300 Phật tử tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/08/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6558,Theo-Phat-hoc-Phat-va-tu-Phat.tsph