26 C
Ho Chi Minh
Thursday, 29 June, 2017
Danh mục Thích Giác Hóa

Thích Giác Hóa

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Giác Hóa. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Nghe Lời Quán Thế Âm Ráng Lo Tu Hành – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/MRTmCVpHqy4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...

Tâm Khéo Suy Tư – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/qcUoYlRotBIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...

Văn Thù Bồ Tát Tu Như Thế Phần 1 – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/QczaWfX84scXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...

Văn Thù Bồ Tát Tu Như Thế Phần 2 – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/fLax7k-PVjAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...

Đại Thế Chí Niệm Phật – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/01TG3NFYTCAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...

Hương Quê Cực Lạc Phần 5 – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/Q_fcfpFb6hgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...

Hương Quê Cực Lạc Phần 4 – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/6Sv2iYaeCREXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...

Hương Quê Cực Lạc Phần 3 – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/wW7SlO1YaB4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...

Hương Quê Cực Lạc Phần 2 – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/BOGXou3PAX4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...

Hương Quê Cực Lạc Phần 1 – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/trZeyI1j8M4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Thiền Lâm Bảo Huấn Tự Cường - HT giảng sư Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thiền Lâm Bảo Huấn Tự Cường – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/3-5WWmEDdRcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Thành Thật Mà Tu - HT giảng sư Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thành Thật Mà Tu – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/wSG6u3ocV0oXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Người Trí Khéo Chọn Cách Tu - Thầy Thích Giác Hóa thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Người Trí Khéo Chọn Cách Tu – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/iSoH_poqjzYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Vui Với Đạo - Hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vui Với Đạo – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/1YHeaZtaXQIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Hiếu Đạo - Pháp âm hòa thượng Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hiếu Đạo – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/Pug_MLV6_IsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Người Chiến Thắng - Thầy Thích Giác Hóa thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Người Chiến Thắng – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/klE_XtMkdfIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Vấn Đáp Về Hộ Niệm Vãng Sanh - Hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vấn Đáp Về Hộ Niệm Vãng Sanh – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/0P4GOqkxvLMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Niệm Phật Pháp Tu Của Thời Đại - Hòa thượng Thích Giác Hóa thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Niệm Phật Pháp Tu Của Thời Đại – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/6BYDBy6E4sgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Pháp Môn Tịnh Độ Phần 2 - Hòa thượng Thích Giác Hóa thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Môn Tịnh Độ Phần 2 – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/XnRLCxJ_J6QXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Có Niệm Phật Là Có Tu - Pháp thoại thầy Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Có Niệm Phật Là Có Tu – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/heTZ4LtQn-EXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tu Để Giải Thoát - Giảng sư Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tu Để Giải Thoát – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/o5emTm4XCUEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Kể Chuyện Cuối Năm - Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Kể Chuyện Cuối Năm – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/DUHkSAjZRvcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tu Theo Ai - Hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tu Theo Ai – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/3jj1YTbrPVgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Thành Tâm Và Cố Gắng - HT giảng sư Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thành Tâm Và Cố Gắng – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/QddybFuubXcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Nhất Hướng Chuyên Niệm - Thầy Thích Giác Hóa thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhất Hướng Chuyên Niệm – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/Mfbb9k2tpZQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Pháp Môn Tịnh Độ Phần 1 - Hòa thượng Thích Giác Hóa thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Môn Tịnh Độ Phần 1 – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/POdNsSjfE3QXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Sống Chết Đều Siêu Độ - HT Thích Giác Hóa thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sống Chết Đều Siêu Độ – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/QPM1wkC2vdEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Hiểu Và Ngộ - Pháp âm hòa thượng Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hiểu Và Ngộ – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/xxeDKMPYUsgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Mở Lòng Từ Bi - Pháp âm HT Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Mở Lòng Từ Bi – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/cpKleTxyM8UXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tu Đạt Và Tu Không Đạt - Giảng sư Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tu Đạt Và Tu Không Đạt – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/kcwmtlK3mmYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...