Trang Chủ Danh mục Thích Minh Châu

Danh mục: Thích Minh Châu

Kinh Tăng Chi Bộ Chương 5 - Năm Pháp - HT Thích Minh Châu dịch

Kinh Tăng Chi Bộ Chương 5 – Năm Pháp

Kinh Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương V - Năm Pháp01. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học 14. Phẩm Vua02. Phẩm Sức Mạnh 15. Phẩm Tikandaki03....
Kinh Tăng Chi Bộ Chương 4 - Bốn Pháp - HT Thích Minh Châu dịch

Kinh Tăng Chi Bộ Chương 4 – Bốn Pháp

Kinh Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương IV - Bốn Pháp01. Phẩm Bhandagàma 15. Phẩm Ánh Sáng02. Phẩm Hành 16. Phẩm Các Căn03. Phẩm Uruvelà 17....
Kinh Tăng Chi Bộ Chương 3 - Ba Pháp - HT Thích Minh Châu dịch

Kinh Tăng Chi Bộ Chương 3 – Ba Pháp

Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt *** Kinh Tăng Chi Bộ Chương 3 - Ba Pháp01. Phẩm Người Ngu 09. Phẩm Sa-môn02. Phẩm Người Ðóng Xe 10....
Kinh Tăng Chi Bộ Chương 2 - Hai Pháp - HT Thích Minh Châu dịch

Kinh Tăng Chi Bộ Chương 2 – Hai Pháp

Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt *** Kinh Tăng Chi Bộ Chương 2 - Hai Pháp01. Phẩm Hình Phạt 10. Phẩm Kẻ Ngu02. Phẩm Tranh Luận 11....
Kinh Tăng Chi Bộ Chương 1 - Một Pháp - HT Thích Minh Châu dịch

Kinh Tăng Chi Bộ Chương 1 – Một Pháp

Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt *** Kinh Tăng Chi Bộ Chương 1 - Một Pháp01. Phẩm Sắc 12. Phẩm Vô Phạm02. Phẩm Ðoạn Triền Cái 13....
Giới Thiệu Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikaya) - HT Thích Minh Châu dịch

Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikaya) – HT Thích Minh Châu dịch (trọn bộ)

Ðại Tạng Kinh Việt NamKinh Trung Bộ Majjhima Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt (Trọn bộ 3 tập, bao gồm 152 bài kinh)*** MỤC LỤC TỔNG QUÁT các bài kinh có ký...
Kinh Trung Bộ 152 - Kinh Căn Tu Tập (Indriyabhàvanà sutta)

Kinh Trung Bộ 152 – Kinh Căn Tu Tập (Indriyabhàvanà sutta)

152. Kinh Căn Tu Tập (Indriyabhàvanà sutta)Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Kajangala, tại Mukheluvana. Rồi thanh niên Bà-la-môn Uttara, đệ tử của Pasariya đi đến Thế Tôn; sau...
Kinh Trung Bộ 151 - Kinh Khất Thực Thanh Tịnh (Pindapàtapàrisuddhi sutta)

Kinh Trung Bộ 151 – Kinh Khất Thực Thanh Tịnh (Pindapàtapàrisuddhi sutta)

151. Kinh Khất Thực Thanh Tịnh (Pindapàtapàrisuddhi sutta)Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Rồi Tôn giả Sariputta...
Kinh Trung Bộ 150 - Kinh Nói Cho Dân Nagaravinda (Nagaravindeyya sutta)

Kinh Trung Bộ 150 – Kinh Nói Cho Dân Nagaravinda (Nagaravindeyya sutta)

150. Kinh Nói Cho Dân Nagaravinda (Nagaravindeyya sutta)Như vầy tôi nghe. Môt thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo và đi đến một làng...
Kinh Trung Bộ 149 - Ðại Kinh Sáu Xứ (Mahàsalàyatanika sutta)

Kinh Trung Bộ 149 – Ðại Kinh Sáu Xứ (Mahàsalàyatanika sutta)

149. Ðại Kinh Sáu Xứ (Mahàsalàyatanika sutta)Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn...
Kinh Trung Bộ 148 - Kinh Sáu Sáu (Chachakka sutta)

Kinh Trung Bộ 148 – Kinh Sáu Sáu (Chachakka sutta)

148. Kinh Sáu Sáu (Chachakka sutta)Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm) tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn...
Kinh Trung Bộ 147 - Tiểu Kinh Giáo Giới La Hầu La (Cùlaràhulovàda sutta)

Kinh Trung Bộ 147 – Tiểu Kinh Giáo Giới La Hầu La (Cùlaràhulovàda sutta)

147. Tiểu Kinh Giáo Giới La Hầu La (Cùlaràhulovàda sutta)Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm) tại tinh xá ông Anathapindika. Rồi Thế Tôn trong...
Kinh Trung Bộ 146 - Kinh Giáo Giới Nandaka (Nandakovàda sutta)

Kinh Trung Bộ 146 – Kinh Giáo Giới Nandaka (Nandakovàda sutta)

146. Kinh Giáo Giới Nandaka (Nandakovàda sutta)Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Mahapajapati Gotami cùng...
Kinh Trung Bộ 145 - Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na (Punnovàda sutta)

Kinh Trung Bộ 145 – Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na (Punnovàda sutta)

145. Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na (Punnovàda sutta)Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Tôn giả...
Kinh Trung Bộ 144 - Kinh Giáo Giới Channa (Channovàda sutta)

Kinh Trung Bộ 144 – Kinh Giáo Giới Channa (Channovàda sutta)

144. Kinh Giáo Giới Channa (Channovàda sutta)Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc-lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta...
Kinh Trung Bộ 143 - Kinh Giáo Giới Cấp Cô Ðộc (Anàthapindikovàda sutta)

Kinh Trung Bộ 143 – Kinh Giáo Giới Cấp Cô Ðộc (Anàthapindikovàda sutta)

143. Kinh Giáo Giới Cấp Cô Ðộc (Anàthapindikovàda sutta)Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana, (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc...

Bài mới