Trang Chủ Danh mục Thích Như Điển

Danh mục: Thích Như Điển

Luận Thích Nhân Duyên Tâm Luận Tụng Nhơn Duyên Tâm

Mãnh Long Bồ Tát tạo. Bản Việt dịch (1) của Thích Như Điển. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Châu

Luận Thủ Trượng

Thích Ca Xưng tạo, Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Tập Chư Pháp Bảo Tối Thượng Nghĩa

Thiện Tịch Bồ Tát tạo, Tống Thí Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Như Thật

Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Tâm Phương Tiện

Hậu Ngụy Kiết Ca Dạ dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Nhân Minh Chánh Lý Môn

Đại Vực Long Bồ Tát tạo, Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Nhân Minh Nhập Chánh Lý

Nam Yết La Chủ Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Nhập Đại Thừa

Kiên Ý Bồ Tát tạo, Bắc Lương Đạo Thái Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Phá Bốn Tông Tiểu Thừa của Ngoại Đạo Dựa Theo Kinh Lăng Già

Đề Ba Bồ Tát tạo, Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Phá Bốn Tông Tiểu Thừa của Ngoại Đạo Dựa Theo Kinh Lăng Già

Đề Ba Bồ Tát tạo, Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Duyên Sanh

Uất Lăng Ca tạo, Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Kim Cang Đỉnh Du Già Trung Phát Tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề

Đường Bất Không dịch. Việt dịch (1) của Thích Như Điển. Việt dịch (2) của Huyền Thanh. Việt dịch (3) của Nguyên Hồng

Luận Đề Bà Bồ Tát Giải Thích Với Ngoại Đạo Tiểu Thừa Về Niết Bàn Theo Kinh Lăng Già

Đề Ba Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Giảng Rộng Tâm Bồ Đề

Liên Hoa Giới Bồ Tát tạo, Tống Thí Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Kim Cang Châm

Pháp Xưng Bồ Tát tạo, Tống Pháp Thiên dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn

Mã Minh Bồ Tát tạo, Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Bài mới