Bài giảng “Thiền Căn Bản 24 – Bồ Tát Tu Ngũ Pháp Phần 1” thuộc bộ Thiền Căn Bản do hòa thượng Thích Thanh Từ thuyết giảng tại chùa Ấn Quang từ ngày 24/10/1998 đến ngày 24/02/2001

Thiền Căn Bản 24 – Bồ Tát Tu Ngũ Pháp Phần 1 – Thích Thanh Từ
Đánh giá