Bài giảng Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 24 – Trích Kinh Phật Thuyết Tượng Đầu Tinh Xá thuộc bộ Thiền Học Phật Giáo Việt Nam do HT Thích Thanh Từ giảng tại trường Cao Cấp Phật Học Vạn Hạnh, từ năm 1989 đến năm 1991

Đánh giá