Bài giảng Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 46 – Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 7 – Tăng Thưa Hỏi thuộc bộ Thiền Học Phật Giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng tại trường Cao Cấp Phật Học Vạn Hạnh, từ năm 1989 đến năm 1991

Đánh giá