Bài giảng Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 8 – Kinh Nghiệm Tu Tập Lục Diệu Môn thuộc bộ Thiền Học Phật Giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng tại trường Cao Cấp Phật Học Vạn Hạnh, từ năm 1989 đến năm 1991

Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 8 – Kinh Nghiệm Tu Tập Lục Diệu Môn – Thích Thanh Từ
Đánh giá