Bài giảng Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 9 – So Sánh Với Lục Diệu Môn Thứ Lớp Cùng Sanh Của Trí Khải Đại Sư thuộc bộ Thiền Học Phật Giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng tại trường Cao Cấp Phật Học Vạn Hạnh, từ năm 1989 đến năm 1991

Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 9 – So Sánh Với Lục Diệu Môn Thứ Lớp Cùng Sanh Của Trí Khải Đại Sư
Đánh giá