Bài thuyết pháp “Thiền Tịnh Song Tu” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 24 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 23/12/2012

Download MP3