Bài pháp âm Thờ Phật do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại tu viện Vĩnh Đức 57 Nguyễn Tuyển, Quận 2, TP Hồ Chí Minh trong Khóa tu bát quan trai

Đánh giá