Pháp thoại Thông điệp về sự ra đời của đức Phật do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 18/05/2019

video