Bài thuyết pháp “Tín Ngưỡng Trong Văn Hóa Dân Tộc” do thầy Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 33 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 22/09/2013

Download MP3