Bài pháp âm Tín Ngưỡng Xá Lợi do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại tịnh xá Ngọc Đình (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) ngày vu lan thắng hội

Đánh giá