Bài pháp âm Tín Ngưỡng Xá Lợi do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại tịnh xá Ngọc Đình (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) ngày vu lan thắng hội