Tịnh Hóa Thân Tâm 1 – Thầy Thích Pháp Hòa tại Royse City, Texas (June 15, 2012)

BÌNH LUẬN