Bài Tọa Đàm Chiến Thắng Chính Mình do Thầy Thích Thiện Thuận, Thích Thanh Trí, Thích Hạnh Bảo, Thích Phong Nhã thuyết giảng ngày 27/12/2008

Đánh giá