Trân Quý Các Duyên – Thầy Thích Pháp Hòa tại Vancouver, BC (Oct.9, 2009)

BÌNH LUẬN