Bài pháp thoại Triết Lý Kinh Lăng Già Phần 12 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt), ngày 01-10-2017