Bài giảng Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 12 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt), ngày 25-12-2017

Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm Phần 12 – Thích Huệ Đăng
Đánh giá