Bài pháp thoại Tư Cách Người Học Phật phần 1 do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phổ Minh, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá