Bài pháp âm Tu Để Thành Phật do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Thành Phật Tự, Hàn Quốc trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá