Bài thuyết pháp “Tư Duy Và Tu Tập Của Người Huynh Trưởng” được Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Vạn Phật Quang (Đại Tòng Lâm) ngày 17/7/2015

Đánh giá