Bài thuyết pháp Tu Là Một Nghệ Thuật do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Phổ Tịnh (Boblez, Canada), ngày 17.06.2017

Tu Là Một Nghệ Thuật – Thích Pháp Hòa
Đánh giá