Bài pháp thoại Tu Tập Hạnh Xuất Gia do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (X. Mỹ Hiệp – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 17/05/2018