Bài pháp thoại Tu Thật Đơn Giản do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Phước Duyên (H. Đức Linh – T. Bình Thuận), ngày 18/05/2016

Đánh giá