Pháp âm Tu trong mọi hoàn cảnh do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Viên (H. Long Hồ – T. Vĩnh Long) ngày 10/04/2019