Bài pháp thoại Tứ Vô Lượng Tâm do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Thiên Hòa, Bình Dương trong khóa tu 1 ngày an lạc

Tứ Vô Lượng Tâm – Thích Thiện Thuận
Đánh giá