Bài thuyết pháp “Tu Xuất Gia Và Tu Tại Gia” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tổ Đình Kim Cang (Long An) ngày 20/08/2009 (01/07/Kỷ Sửu)

Download MP3

Đánh giá