Pháp thoại Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 10: Rửa Các Thứ Dơ do SC Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (Huyện Cao Lãnh – Tỉnh Đồng Tháp), ngày 05/12/2017

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 10: Rửa Các Thứ Dơ – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá