Bài giảng Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 19: Tán Phật do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 16/01/2018

Đánh giá