Bài pháp thoại Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 24: Ăn Trong Chánh Niệm do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 14/03/2018