Bài pháp thoại Ứng Dụng Triết Lý Hoa Nghiêm Phần 13 do HT Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt), ngày 25-10-2017