Pháp thoại Ứng Dụng Triết Lý Hoa Nghiêm Phần 31 do Thầy Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt), ngày 14-11-2017