Bài pháp thoại Ước Nguyện Cao Đẹp do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Hải Đức, Canada ngày 11/13/2010