Vấn đáp: Ba thân Phật | Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Hoa Nghiêm, Paris, Pháp, ngày 28/06/2015

Đánh giá