Vấn đáp: Cách gọi tên trong Phật giáo | Thích Nhật Từ
Giảng tại thiền thất Thường Lạc, Paris, Pháp, ngày 27/06/2015

Đánh giá