Câu hỏi về vấn đề “Chánh Niệm Trong Hơi Thở, Thiền Từ Bi” được Thầy Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Nụ Hồng, Hoa Kỳ, ngày 18-06-2017

Vấn đáp: Chánh Niệm Trong Hơi Thở, Thiền Từ Bi – Thích Nhật Từ
Đánh giá