Câu hỏi về vấn đề “Hãy Tự Thân Mà Đi” được Thầy Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Nụ Hồng, Hoa Kỳ, ngày 18-06-2017