Vấn đáp: Hoằng pháp trong trại giam, mở cửa mã | Thích Nhật Từ
Giảng tại thiền thất Thường Lạc, Paris, Pháp, ngày 27/06/2015

Đánh giá