Bài vấn đáp đã được Thượng Tọa Thích Nhật Từ giảng tại chùa Tâm Quang (Hoa Kỳ), ngày 31-05-2017

Các câu hỏi:

1/ Học thuyết tái sinh, ngạ quỷ
2/ Phương pháp hành trì tu học
3/ Chánh tri kiến trong Bát Chánh Đạo
4/ Phụng sự Tam Bảo đúng chánh pháp
5/ Cần thống nhất về kịch bản Phật sự

Vấn Đáp: Học Thuyết Tái Sinh, Ngạ Quỷ – Thích Nhật Từ
Đánh giá